Suchen & Buchen

buchen

Hausordnung

 1. De huurder zal de jaarplaats uitsluitend gebruiken voor zichzelf en zijn gezinsleden. Onder gezinsleden wordt ten deze verstaan ongehuwde en niet samenwonende kinderen. Verblijf van personen beneden 18 jaar is alleen toegestaan onder toezicht van volwassenen. Het is niet toegestaan een bunga-lowtent of meer dan 1 caravan op de jaarplaats te plaatsen.
 2. Het is de huurder niet toegestaan aan de jaarplaats een andere bestemming te geven. Bezoekers zijn verplicht zich te melden! Onder bezoekers worden verstaan al die personen die niet tot uw gezin behoren, dus ook de getrouwde en samenwonende kinderen, ouder of andere familieleden.
 3. Onderverhuur is zonder toestemming van de directie niet toegestaan. Voor toestemming dient men van tevoren contact op te nemen met de receptie.
 4. Het terrein van De Maasterp is gesloten voor elk verkeer, behoudens noodgevallen, tussen 23.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ‘s morgens. De auto’s van huurders van een jaarplaats dienen op het parkeerterrein te worden geparkeerd. Het gebruik van de auto is uitsluitend voor vervoer naar de camping. Dus niet voor onderlinge bezoekjes. Het rijden op rijwielen met ingeschakelde hulpmotor is niet toegestaan. Iedereen dient zich te houden aan de maximum snelheid van 5 km per uur. Niemand mag meer dan 1 auto per plaats op de camping hebben. Op de camping gelden alle normale verkeersregels als ware het een woonerf!
 5. De slagboomsleutel van de auto is strikt persoonlijk. Het is dus verboden om deze aan derden uit te lenen. De slagboomsleutel mag alleen gebruikt worden volgens de tijden genoemd in punt 4 en alleen in noodgevallen vóór 7.00 uur ’s morgens. Bij overtreding zal de sleutel worden geblokkeerd.
 6. Het is niet toegestaan op de camping artikelen, waaronder caravans te verkopen, te koop aan te bieden, af te leveren of te bezorgen zonder schriftelijke toestemming van de directie. Ook het verspreiden van drukwerken op de camping is verboden. Het houden van loterijen en verkopen van loten is zonder overleg met de directie niet toegestaan.
 7. Voor het verkopen van caravans dient u de verkoopvoorwaarden te hanteren die op de receptie verkrijgbaar zijn.
 8. Het zelf bouwen van voorportalen en terrassen is niet toegestaan. Het plaatsen van schuurtjes is alleen toegestaan in overleg met de directie. De afmeting van een schuurtje mag maximaal 5 m2  zijn.
 9. Het plaatsen, verplaatsen en / of verwijderen van caravans mag alleen geschieden door De Maasterp, behoudens toercaravans op het toeristenveld.
 10. Schade door u, uw kinderen of uw gasten aangericht in welke vorm dan ook, zal op u (de huurder) worden verhaald.
 11. Met grote nadruk wordt u verzocht de sanitaire inrichtingen zindelijk te gebruiken. Gebruik de toiletten en wasgelegenheden zoals u dat thuis doet. Laat kleine kinderen niet alleen gaan. Zie er mede op toe, dat de toiletgebouwen niet als speelplaats gebruikt worden.
 12. Bij het einde van de huur door het verstrijken van de huurtermijn of door tussentijdse ontbinding heeft de huurder geen enkele aanspraak of invloed op een eventuele nieuwe huurovereenkomst tussen De Maasterp en een opvolgende huurder, dan uitsluitend bedoeld in de overeenkomst. Bij tussentijdse beëindiging door verkoop vervalt de huurovereenkomst en de opvolgende eigenaar kan hieraan geen rechten ontlenen. Openbare verkoop van de caravan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de directie van De Maasterp. Bij ontbinding van de huurovereenkomst dient de jaarplaats teruggebracht te worden in zijn oorspronkelijke staat. Opzegging van de huurovereenkomst dient vóór 1 november van het lopende seizoen schriftelijk bekend gemaakt te worden bij de directie van De Maasterp.
 13. Op het gedeelte van uw vak, alwaar door onze zorg bomen en struiken zijn geplant, dient u de grond tussen de bomen en struiken vrij te houden van gras en onkruid. Onderhoud uw eigen stukje grond regelmatig en zo dat het in het geheel van de camping past. Zorg ervoor dat het gras tijdig wordt gemaaid. Eigen beplanting of hekwerk mag niet binnen 1 meter van de weg staan. Het snoeien van bomen is niet toegestaan in het seizoen (=juni, juli, augustus) en hierna alleen na overleg met de directie.
 14. Sport en spel mag alleen bedreven worden op het daarvoor bestemd sportveld en niet op de velden bij de caravans. Schade aan caravans e.d. wordt verhaald op de veroorzaker. Het gebruik van de volgende faciliteiten: speeltuin, sportvelden, e.d. is uitsluitend voor eigen verantwoording. De Maasterp laat zich niet aansprakelijk stellen.
 15. Huisdieren zijn op de camping toegestaan. Het is verboden honden los te laten lopen op de camping. Uitlaten van de hond alleen buiten de camping, dus niet op de parkeerplaats! Mocht uw hond op het terrein per ongeluk toch zijn behoefte hebben gedaan, ruimt u het dan ook zelf op.
 16. Het huisvuil kan alleen ingeleverd worden, tijdens openingstijden, in Camping/jachthaven De Maasterp-afvalzakken, die u kunt kopen bij de receptie. Grofvuil of ander afval kunt u niet kwijt bij ons. GOOI NOOIT CHEMISCH AFVAL IN DE CONTAINER!!
 17. Toon eerbied voor de natuur, verniel geen bomen of struiken en graaf geen geulen of gaten. Wees voorzichtig met vuur. Het maken van kampvuur, vuurwerk, open vuur is streng verboden.
 18. Maak van radio’s, t.v.’s, muziekinstrumenten e.d. dusdanig gebruik dat andere gasten hierdoor niet gehinderd worden. Om 23.00 uur gaat de nachtrust in en duurt tot 7.00 uur.
 19. Schade of diefstal van uw eigendommen kunnen nimmer op De Maasterp worden verhaald. Mocht iets dergelijks u overkomen, meldt u dit dan direct bij de receptie.
 20. Het plaatsen van hekken, palen en paalhouders is alleen toegestaan na toestemming van de campingbeheerder.
 21. Wanneer er een caravan wordt geplaatst dient men rekening te houden met een afstand van 5 meter tussen de desbetreffende caravan en aangrenzende caravans/objecten. Voor een toercaravan geldt een afstand van 4 meter.

 

 

 

Ohé en Laak, 1 januari 2012